Tukimateriaalia esimiehille

Yhteistä tukimateriaalia uudistuksen esimiehille

Tälle sivulle kootaan materiaalia, jota esimiehet voivat hyödyntää esimerkiksi työpaikkakokouksissa.

Ohjeet ja materiaali yhteistoiminnan tueksi maakunta- ja sote-uudistuksessa

Henkilöstöä tulevalle maakunnalle luovuttavilla organisaatioilla on vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Jokaisella organisaatiolla on siten vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoittaa uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa.  Vastuu yhteistoiminnasta säilyy luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistukselle on luotu oma väliaikainen yhteistoimintaelin.

Henkilöstötyöryhmä laatii yhteisiä ohjeita yhteistoiminnan tueksi uudistuksessa mukana oleville henkilöstöä luovuttaville organisaatioille. Tukimateriaalin tarkoitus on yhdenmukaistaa asioiden käsittelyä sekä erityisesti varmistaa, että henkilöstö eri organisaatioissa pääsee osallistumaan uudistukseen. Jokaisen luovuttavan organisaation on mietittävä tukimateriaalin soveltuvuus omaan organisaatioon ja täydentää/muuttaa sitä omalla materiaalilla ja tarvittaessa myös nopeasti muuttuvalla valmisteluaineistolla.

12.12.2017 laadittu materiaali yhteistoiminnan toteutuksen tueksi >>

Valinnanvapauskokeilu tulee käsitellä yhteistoiminnassa ennen kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa

Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin on käsiteltävä kaikissa sote-keskukseen henkilöstöä luovuttavissa kunnissa ja kuntayhtymissä ennen kuin päätöksiä kokeiluun lähtemisestä tehdään. Valinnanvapauspilottien ehtona on valtion taholta, että ne käynnistyvät vain, jos lait hyväksytään.

Ennen päätöstentekoa pitää olla käsiteltynä valinnanvapauspilotin sisältö, henkilöstövaikutukset sekä henkilöstön asema.

1.2.2018 julkaistu aineisto valinnanvapauspiloteista yhteistoimintaa varten >>

Tunnelmia esimiesten tilaisuuksista

Alla kolme videokoostetta 31.1.2018 järjestetyistä esimiestilaisuuksista. Tilaisuuksissa ei esitelty perinteisiä kalvosulkeisia vaan keskityttiin vuorovaikutteiseen työskentelyyn hyödyntämällä myös digitaalisia työalustoja. Uudistuksen valmistelijat kävivät tilaisuuksien alussa ja lopussa ”akvaariokeskustelut”, joissa heijasteltiin esimiehiltä tulleita kysymyksiä sekä yhteistä epävarmuutta uudistuksen etenemiseen liittyen.

Arja Aroheinän avauspuheenvuoro.

Alun ”avausakvaario”, keskustelemassa Mikael Palola, Tapani Mattila, Juha Kinnunen, Kati Kallimo ja Pasi Patrikainen.

Tilaisuuden päätteeksi järjestetty ”akvaariokeskustelu”.