Tukimateriaalia esimiehille

Yhteistä tukimateriaalia uudistuksen esimiehille

Tälle sivulle kootaan materiaalia, jota esimiehet voivat hyödyntää esimerkiksi työpaikkakokouksissa.

Ohjeet ja materiaali yhteistoiminnan tueksi sote- ja maakuntauudistuksessa

Luovuttavat organisaatiot ovat vastuussa yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Jokaisella organisaatiolla on siten vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoittaa asian käsittelyä edustuksellisesti yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnan vastuu säilyy luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistuksen valmisteluvaiheen käynnistyessä onkin tarkoitus luoda maakunnan oma, väliaikainen yhteistoimintaelin.

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön tai heitä edustavien pääluottamusmiesten kanssa yhteistoimintalakien mukaiset asiat. Huomioitavaa on, että henkilöstöä koskevat asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa aina ennen päätöksentekoa. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset toiminnassa, työn organisoinnissa, palvelutoiminnassa tai palvelurakenteessa.

Henkilöstötyöryhmä laatii yhteisiä ohjeita yhteistoiminnan tueksi uudistuksessa mukana oleville henkilöstöä luovuttaville organisaatioille. Tukimateriaalin tarkoitus on yhdenmukaistaa asioiden käsittelyä sekä erityisesti varmistaa, että henkilöstö eri organisaatioissa pääsee osallistumaan uudistukseen. Jokaisen luovuttavan organisaation on mietittävä tukimateriaalin soveltuvuus omaan organisaatioon ja täydentää/muuttaa sitä omalla materiaalilla ja tarvittaessa myös nopeasti muuttuvalla valmisteluaineistolla.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta Keski-Suomen ja luovuttavan organisaation näkökulmasta tulee käsitellä säännöllisesti organisaation yhteistoimintaelimissä (esimerkiksi yhteistyötyötoimikunta) sekä tarpeen mukaan muissa henkilöstökokouksissa. Jos mahdollista, asiaa tulee käydä läpi yhteisesti koko henkilöstön kanssa. Henkilöstötyöryhmä suosittelee esimerkiksi käsittelemään esivalmisteluvaiheen loppuraportteja sekä tukimateriaalia yhteisissä kokouksissa omien aikataulujen puitteissa.

Huomioitavaa: Valinnanvapauskokeilu tulee käsitellä yhteistoiminnassa ennen kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa

Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin on käsiteltävä kaikissa sote-keskukseen henkilöstöä luovuttavissa kunnissa ja kuntayhtymissä ennen kuin päätöksiä kokeiluun lähtemisestä tehdään. Ennen päätöstentekoa pitää olla käsiteltynä valinnanvapauspilotin sisältö, henkilöstövaikutukset sekä henkilöstön asema. Tarkempi tukimateriaali valinnanvapauskokeilusta ja sen vaikutuksista tulee luovuttaville organisaatioille elokuun alkupuolella. Mikäli käsittelette asiaa päätöksentekoaikataulunne huomioiden yhteistoiminnassa ennen tätä, silloin tulee teidän tehdä materiaali itse hyödyntäen ks2020-sivustoa ja tiedotteita. (Linkkejä koottu sivun loppuun.)

Valinnanvapauspilottiin mukaan lähtemisen päätökset tehdään tilanteessa, jossa moni asia on vielä epäselvä ja ratkaisematta. Jopa pilotoinnin sisältöihin voi tulla muutoksia. Aivan varmaa ei ole vielä sekään, onko lainsäädäntö tuolloin hyväksytty. Valinnanvapauspilottien ehtona on valtion taholta, että ne käynnistyvät vain, jos lait hyväksytään. Tästä huolimatta asia tulee käsitellä etupainotteisesti yhteistoiminnassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistoiminta etenee uudistuksen aikana vaiheittain

Uudistuksen valmistelun on epävarmassa tilanteessa edettävä, sillä aikataulu on tiukka. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2017 käytiin läpi uudistusta yleisellä tasolla. Tulevana syksynä keskiössä ovat 1) valinnanvapauspilotti sekä 2) esivalmisteluvaiheen loppuraportit.

Uudistuksesta halutaan myös henkilöstön palautetta. Kommentointia varten työyhteisöillä on mahdollisuus kertoa näkemyksiään ja antaa palautetta sähköisillä keskustelualustoilla. Ensimmäisen kerran palautetta kerättiin sote-henkilöstöltä alkukesällä 2017. Maakuntapuolen henkilöstön vuoro on syksyllä 2017. Työyhteisöjen yhteisen palautteen rinnalla on myös mahdollisuus antaa henkilökohtaista ja anonyymia palautetta uudistuksesta.

Myöhemmin tulee ohjeet ja aikataulutus yhteistoimintamenettelystä, joka koskee varsinaista liikkeen luovutusta.

Kannustamme aktiiviseen keskusteluun uudistuksen edetessä!

Yhteistoiminta on uudistuksen alkuvaiheessa erityisesti tiedottamista ja avointa keskustelua tulevasta muutoksesta. Jokaisen työnantajan on huolehdittava siitä, että avoin keskustelu ja hyvä yhteistoiminnan henki mahdollistuu sekä kattava tiedottaminen toteutuu.  Kaikilla esimiehillä on oltava valmiudet käsitellä uudistusta ja sen vaikutuksia oman henkilöstönsä kanssa. Tähän annetaan eväitä myös matkan varrella eri tavoin. Pysykää siis kuulolla.

Muistakaa, että tuleva muutos on jatkossa hyvä pitää vakioaiheena organisaation yhteistoimintaelimissä sekä tarpeen mukaan muissa henkilöstökokouksissa. Jokaisella työntekijällä on oikeus myös kysyä tämän asian perään.

Alla on tukimateriaalia uudistuksen käsittelyyn. Päivitä tarvittaessa alla olevia diasarjoja oman organisaatiosi dioilla sekä mahdollisesti muuttuneella ja päivittyneellä tiedolla!

Tukimateriaalia esimiehille

Aiempi yhteistoiminnan tukimateriaali:
1. Yhteistoiminnan mallintaminen ja perusteet (powerpoint-esitys)
2. Varsinainen aineisto, joka tulee käsitellä yhteistoiminnassa toukokuun loppuun mennessä (powerpoint-esitys)

Halutessaan työpaikkakokouksissa voi myös hyödyntää videoklippiä liikkeen luovutuksesta. Videoklippi on katsottavissa liikkeen luovutusta koskevalla www-sivulla.

Lisätietoja, apua ja tukea saa aina henkilöstötyöryhmän jäseniltä.