Järjestäminen ja asiakaslähtöisyys

Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtäviä ja vastuita kuvattiin avoimesti valmistellussa maakunnan järjestämissuunnitelmassa. Versio 3. julkaistiin joulukuussa 2018 ja sen kommentointiaika päättyi 15.3.2019 lakien kaatumisen jälkeen.

Uudistuksen alasajossa tarkastellaan, miten tehdyt suunnitelmat ja saatu palaute voidaan hyödyntää nykypalveluiden uudistamisessa.

Taustamateriaalia

Mitä järjestämisellä tarkoitettiin valmistelussa?

Järjestämisellä tarkoitettiin maakunnan vastuulle lakiluonnoksissa ja asetuksissa määriteltyjä tehtäviä. Järjestäjän vastuulle lakiluonnoksessa hahmoteltuja tehtäviä olivat:

 • Selvittää järjestämisvastuulleen kuuluviin tehtäviin ja palveluihin liittyvät toimintaympäristöä koskevat asiat ja alueen eri toimijoiden ja asukkaiden tarpeet
 • Asettaa tehtävien ja palveluiden järjestämistä ohjaavat tavoitteet
 • Hallita palveluiden kysyntää ja kustannuksia tekemällä tarvittavat priorisointilinjaukset
 • Määrittellä järjestettävien tehtävien ja palveluiden sekä myönnettävien etuisuuksien, avustusten ja rahoitusten sisällöt ja laadun sekä niitä koskevat hyväksymis- ja myöntämiskriteerit
 • Asettaa järjestettävien tehtävien käsittelyaikoja ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat määräajat
 • Vastata integraation toteutumisesta määrittelemällä tehtäviin ja palveluihin liittyvät palvelu- ja hoitoketjut sekä niihin sisältyvät eri toimijoiden roolit ja vastuut
 • Päättää järjestettävien tehtävien ja palveluiden tuottamistavat (suoran valinta, asiakasseteli, ei-valinnanvapaus, kilpailutus) ja tuottajille asetettavat vaatimukset sekä tuottajille maksettavat korvaukset
 • Ohjata ja valvoa tuottajia
 • Seurata tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia
 • Huolehtia järjestämistehtäviin liittyvästä kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta yhteistyöstä
 • Huolehtia viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä määrittelemällä ja ohjeistamalla niiden toimeenpanosta vastaavia tuottajia.

Valmistelun vastuulliset

Järjestämissuunnitelman valmisteluvastuut on jaettiin valmistelussa johtoryhmän jäsenille. Vastuulliset on lueteltu alla, yhteystiedot näet johtoryhmän sivuilta >>

 • Työ- ja elinkeinopalvelut Tuula Säynätmäki
 • Kotoutumispalvelut Pasi Patrikainen
 • Maatilapalvelut Pasi Patrikainen
 • Liikenne- ja tienpitopalvelut Pasi Patrikainen
 • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjauspalvelut Pekka Hokkanen
 • Vesihuollon palvelut Kari Lehtinen
 • Luontopalvelut Kari Lehtinen
 • Vesienhoidon ja kalatalouden palvelut Pasi Patrikainen
 • Yleinen alueiden kehittäminen Pekka Hokkanen
 • Maaseudun kehittämispalvelut Pasi Patrikainen
 • Asiakasohjaus Anu Pihl
 • Tuottajien ohjaus Matias Lahti
 • Ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikael Palola
 • Hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistäminen Mikael Palola
 • Valmius- ja varautumisasiat Simo Tarvainen
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja Laurila
 • Aikuisten sosiaalipalvelut Marja Laurila
 • Työterveyshuollon palvelut  Päivi Ylä-Kolu
 • Hoito- ja hoivapalvelut Saara Kuusela
 • Suun terveydenhuollon palvelut Päivi Ylä-Kolu
 • Erikoissairaanhoidon palvelut Vesa Kataja
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut Anu Pihl
 • Vammaisten palvelut Armi Lehtinen
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Heljä Lundgren-Laine
 • Sote-keskuspalvelut Päivi Ylä-Kolu
 • Päivystyspalvelut Vesa Kataja
 • Ensihoidon palvelut Vesa Kataja

Aiemmat palautteet suunnitelmasta

Suunnitelman 2. kommentointikierroksen satoa

Lisäksi suunnitelmasta tuli lukuisia huomioita sähköpostien välityksellä valmistelijoille ja ne on toimitettu asiakokonaisuuden valmistelijoille huomioitavaksi jatkovalmistelussa.

Suunnitelman 1. kommentointikierroksen satoa

Keski-Suomi tähtäsi järjestämissuunnitelmalla koko maakunnan hyvinvointiin

Järjestämistehtävien tavoitteena oli tukea maakunnan ja sen eri osien elinvoimaa ja tasapainoista kehittymistä sekä vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä, vähentää väestön hyvinvointi- ja terveysvajeita ja kansalaisten keskinäisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Valmistelua tehtiin siten, että maakunnan tehtävät:

 1. Muodostavat asiakaslähtöisiä, selkeitä, kokonaisvaltaisia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia ja palvelupolkuja sekä vakiintuneita asiakas-, hoito- tai hoivasuhteita
 2. Vahvistavat ja monipuolistavat kestävällä tavalla kasvua tukevaa elinkeinorakennetta sekä edistävät talouden kasvua
 3. Tukevat ja vahvistavat väestön toimintakykyä ja arkiympäristöissä sekä häiriötilanteissa pärjäämistä
 4. Painottuvat ennaltaehkäiseviin varhaisen tuen palveluihin
 5. Parantavat elinympäristön laatua, kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä saavutettavuutta
 6. Edistävät vesien- ja ympäristönsuojelua, kulttuuriympäristöjen hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden suojelua
 7. Tukevat kuntien elinkeino- ja hyvinvointistrategioiden linjauksia ja tavoitteita
 8. Varmistavat, että asiakas- ja potilastiedot ovat aina reaaliaikaisesti järjestäjän, palvelutuottajien ja asiakkaan asioista/hoidosta vastaavien ammattilaisten sekä kansalaisten itsensä saatavilla eri toimijoiden käyttämistä tietojärjestelmistä riippumatta. Kansalaisille tarjotaan mahdollisuus – sekä heitä aktivoidaan – omien hyvinvointi- ja terveystietojensa täydentämiseen ja tuottamiseen
 9. Kannustavat väestöä omatoimisuuteen sekä vastuunottamiseen omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä
 10. Vähentävät alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja ja kannustavat käytettävissä olevien voimavarojen täysimääräiseen käyttöönottoon kestävällä tavalla
 11. Parantavat alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistävät niiden kulttuuria
 12. Vahvistavat ja lisäävät kansalaisten osallisuutta ja sosiaalisia verkostoja
 13. Tukevat ja vahvistavat vanhemmuutta sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
 14. Tukevat ja vahvistavat väestön osaamista, työkykyä ja edellytyksiä työllistyä
 15. Kannustavat ja edistävät väestöä hakeutumaan maakunnan sisällä ja maakuntien välillä alueille, joissa on työllistymisen mahdollisuuksia
 16. Tukevat ja vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista
 17. Mahdollistavat ikääntyvää väestöä heidän itsensä niin halutessaan siirtymään asumaan palveluiden ääreen kuntakeskuksiin
 18. Tarjoavat kansalaisille mahdollisuuksia valita itselleen parhaiten sopivia palveluntuottajia

Keski-Suomen järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava Mikael Palola kertoo alla olevalla videolla, mistä järjestämisessä oikeastaan on kyse.