Perhekeskustoimintamalli

Perhekeskustoimintamalli

”Apua ja kohtaamista perheiden lähelle kaikkien toimijoiden yhteistyöllä”

Perhekeskustoiminnan tavoitteet

LAPE-muutosohjelmassa kehitetään perhekeskustoimintaa, jonka tavoitteena on koota hajaantuneet lapsiperhepalvelut edistämään lasten ja perheiden kohtaamista ja edistää viivytyksetöntä avuntarpeeseen vastaamista. Per­he­kes­kus­toi­min­ta­ on lähi­pal­ve­lu­jen ko­ko­nai­suus, joka si­säl­tää lap­sil­le ja per­heil­le suun­na­tut hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä sekä kas­vua ja ke­hi­tys­tä edis­tä­vät sekä var­hai­sen tuen ja hoi­don pal­ve­lut. Lisäksi jokaisessa perhekeskuksessa on avoimia kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat asukkaiden omaehtoista toimintaa, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä vähentävät yksinäisyyttä.

Perhekeskustoiminta vastaa asiakkaan tarpeiden mukaiseen avunsaantiin nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Usei­ta pal­ve­lu­ja sa­man­ai­kai­ses­ti tar­vit­se­va asi­a­kas tu­lee pa­rem­min au­te­tuk­si, kun on huo­leh­dit­tu pal­ve­lu­jen koor­di­noin­nis­ta ja vas­tuis­ta. Pal­ve­lu­jen ver­kos­ton avul­la on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ai­kai­sem­paa moni­puo­li­sem­paa am­mat­ti­lais­ten sekä va­paa­eh­tois­ten ja ver­tais­ten an­ta­maa apua ja tu­kea mm. van­hem­muu­teen. Yhteiset arvot ja yhteinen lapsikäsitys sekä toimintaperiaatteet ovat keskeisiä tekijöitä toimivan yhteistyön kannalta.

Perhekeskustoiminta on yhteistyötä

Perhekeskustoimintamalli on yhteistyörakenne, joka kokoaa asukkaat, maakunnan, kunnan, yksityisen, järjestöjen, kolmannen sektorin toimijat yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Rakenteeseen kytkeytyy myös maakunnan ulkopuolelta, esimerkiksi osaamis- ja tukikeskuksista tulevat palvelut. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perhekeskustoimintamallin kokonaishallinnoinnista vastaisi maakunnan liikelaitos. Perhekeskustoimintamallin rakennetta on kuvattu seuraavassa kuvassa:

 


Palveluiden järjestämisvastuu on uuden kunnalla ja uudella maakunnalla – asukasosallisuus huomioiden. Perhekeskustoimintamalli luo rakenteen, joka verkostoi tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden palvelut ja toiminnot yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  Se edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria (palveluiden ja kohtaamispaikan lisäksi), organisointia, johtamista, palveluiden yhteensovittamista, toimivia yhteistyörakenteita.

 

 

Miten Keski-Suomessa on edetty perhekeskustoiminnan kehittämisessä?

 

Perhekeskustoimintamallin rakentaminen maakunnallisesti alkoi 4.6.2015. Tällöin Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen ohjausryhmä päätti, että perhekeskustoimintamallia lähdetään levittämään ja juurruttamaan koko Keski-Suomeen. Mallin rakentaminen ja käyttöönotto jatkuu Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (Kärkihanke 3) toimeenpanemana, Keski-Suomessa lasten ja perheiden parhaaksi hankkeen (KSLAPE) kautta.

Työsuunnitelma etenemisestä:

 

Eri kuntien perhekeskusmallit eri vaiheissa

Keski-Suomen kuntien perhekeskustoimintamallit ovat eri vaiheissa. Osassa kuntia perhekeskustoimintamallia on kehitetty jo pitkään, osassa ollaan alkuvaiheessa. Organisoituminen on myös tapahtumassa eri tavoilla. Joissain kunnissa perhekeskustoimintamalli on rakentumassa vahvasti koulun yhteyteen, sivistystoimi vetoisesti. Toisissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimi vievät vahvasti perhekeskustoimintamallia eteenpäin. Lisäksi on kuntia joissa sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi rakentavat mallia yhdessä. Kunnat tekevät myös yhteistyötä perhekeskustoimintamalliensa luomisessa. Työskentelyn edetessä kuntien mallit tarkentuvat.

KSLAPEn perhekeskustoimintamallin työskentely on edennyt tapaamalla keskeisiä toimijoita kunnittain. Tapaamisissa on käyty läpi jo olemassa olevia suunnitelmia ja tehty jatkoa varten etenemissuunnitelmat.

 

Keski-Suomen perhekeskustoimintamalli

MAAKUNNALLINEN malli pohjautuu:

 • Yhteisille arvoille
 • Kohderyhmää ei ole rajattu vain alle 18-vuotiaisiin
 • Malli pohjautuu toimijoiden ja fyysisten toimintaympäristöjen verkostomaisuudelle,  jota täydentää maakunnallinen sähköinen perhekeskus (Hybridi-malli)
 • Uusi kunta, mukaan lukien 3.sektori ja yritykset, sekä uusi maakunta  ovat ”yhteistyöpelureita”, muodostaen kokonaisuuden,  joka tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
 • Malli rakentuu kunkin kunnan vahvuuksille, erityispiirteille ja tarpeille, jota maakunnan sote palvelut täydentävät
 • Mallissa on yhteisiä työmenetelmiä ja –käytänteitä
 • Kuntien PEKE vastuuhenkilöt muodostavat maakunnallisen osaamis- ja tukiverkoston
 • Kaikille avoimet perhekeskusfoorumit (1-2 krt/vuodessa) edistävät asukasosallisuutta
 • Sisältötyöryhmät, kuten vanhemmuuden tuki, on kytketty kokonaisuuteen
 • Maakunnalla on fyysinen perhekeskus?
 • Malli koetaan uskottavaksi – toimijat ovat sitoutuneet yhteiseen toimintamalliin

 

Työ- ja kehittämisryhmät

Maakunnallisen Lape-ryhmän matalan kynnyksen jaosto:
– jaoston tehtävät (liite 1)
– jaoston jäsenet (liite 2)
– tulevat kokoukset: 25.1.2018 kello 9.00-11.00 ja 16.2.2017 kello 9.00-12.00

Keski-Suomen kuntien perhekeskustoiminta:
– vastuuhenkilöt (liite 3)
– vastuuhenkilö kokousten muistiot (liite 4)
– tulevat kokoukset: 9.3.2018, kello 10-15, kokouspaikkana Petäjävesi ja 8.6.2018, kello  10-15, kokouspaikkana Kannonkoski

Vanhemmuuden tuki

 

Tietoa perhekeskuksista nyt äitiyspakkaukseen

Perhekeskus. Mukana perheesi elämässä -esite on julkaistu (STM, OKM ja THL)

 

Lisätietoja:

Sari Paananen
KSLAPE-Keski-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Perhekeskustoimintamallin kehittämiskoordinaattori
sari.h.paananen(at)jkl.fi
p. 050 351 8621

Petri Oinonen
KSLAPE-Keski-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Perhekeskustoimintamallin kehittämiskoordinaattori
petri.oinonen(at)jkl.fi
p.050 412 4028

Anu Piispanen
KSLAPE-Keski-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Perhekeskuskoordinaattori
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Järvi-Suomen piiri ry
anu.piispanen(at)mll.fi
p. 050 437 5513